PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Spółka Szymkowiak Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, ul. Wolińska 19.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych związanych z usługami internetowymi na tej stronie ma miejsce w siedzibie Spółki i jest realizowane przez personel w tym celu wyznaczony.

Żadne dane pochodzące ze strony internetowej nie są przekazywane, ani rozpowszechniane z wyjątkami opisanymi poniżej, w tym z plików cookies.

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy wysyłają zapytania o materiały informacyjne lub wpis do bazy danych strony, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług lub do zrealizowania zamówień bądź zapytań.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane z nawigacji

Są to informacje, które nie są zbierane celem przypisania ich zidentyfikowanym zainteresowanym osobom, ale w związku z ich charakterem, poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie, mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników.

W tej kategorii danych mieszczą się również adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) pożądanych zasobów, godzina przesłania zapytania, sposób przesyłania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, numeryczny kod identyfikujący stan odpowiedzi wysłanej przez serwer (operacja udana, błąd itd.) i inne parametry związane z systemem operatywnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Wspomniane dane są wykorzystywane celem uzyskania informacji statystycznych o charakterze anonimowym, dotyczących korzystania ze strony oraz celem kontrolowania poprawności jej funkcjonowania i są usuwane natychmiast po ich przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystywane dla sprawdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla strony: z zastrzeżeniem tej ewentualności, organy państwowe nie przetrzymują danych dotyczących kontaktów sieciowych przez więcej niż sześć miesięcy.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne, opcjonalne i jawne przesyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z pobraniem adresu nadawcy, co jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również ewentualne inne dane zamieszczone w wiadomości.

Pliki Cookies

Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowanie tak zwanych cookies sesyjnych, (które nie są zapisywane na stałe w pamięci komputera użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ograniczone wyłącznie do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji (stworzone z przypadkowych numerów generowanych przez serwer), niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i bezproblemowego przeglądania strony.

Cookies sesyjne stosowane na tej witrynie pozwalają na uniknięcie stosowania innych technik informatycznych potencjalnie niebezpiecznych dla zachowania poufności nawigacji przez użytkowników i nie umożliwiają pobierania danych identyfikacyjnych użytkownika.

Pliki log i ich przechowywanie

Pliki log będą śledzone ze względów bezpieczeństwa, co nakłada obowiązek rejestrowania i utrzymywania plików log oraz udostępniania ich organom sądowym w przypadku, jeżeli właściwe organy złożą taki wniosek. W tym celu listy wszystkich żądań do serwera będą przechowywane przez czas nie dłuższy, niż: 6 – 12 miesięcy. Ewentualne kontrole żądań do serwera będą prowadzone stopniowo i z pełnym poszanowaniem przepisów, w szczególności zasady konieczności i proporcjonalności.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane z pomocą zautomatyzowanych narzędzi wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, tj. od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane w celach związanych z działalnością Spółki Szymkowiak Sp. z o. o., a w szczególności:

• odpowiedzi na zapytania handlowe

• nawiązanie współpracy handlowej – w tym wysyłka ofert handlowych na żądanie

• realizacji procesów zamówienia

• realizacja procesów reklamacji

• realizacji procesów marketingowych – w tym wysyłka newsletterów

• kontakt e-mail

PRAWA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW

W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii.

• prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych.

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym inspektorem danych osobowych.

Wszystkie zapytania należy kierować do Administratora danych: Szymkowiak Sp. z o. o., ul. Wolińska 19, 64-100 Leszno, e-mail: info@szymkowiak.pl

PRZESYŁANIE DANYCH PRZY UŻYCIU FORMULARZA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Użytkownik zostaje poinformowany, że: przekazywanie danych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku nie przekazania danych nie będzie można świadczyć wymaganej usługi; przesłanie danych przy pomocy przycisku „Wyślij” stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do celów związanych z rejestracją użytkownika oraz z aktywacją wymaganej usługi informacyjnej lub handlowej: rejestracja w bazie danych online strony lub przesłanie wymaganego materiału informacyjnego; dane dotyczące poczty elektronicznej lub innych ewentualnych danych dostarczonych przez użytkowników będą przetwarzane przez osoby wyznaczone do ich przetwarzania w zależności od wybranej usługi, aby odpowiedzieć na zapytania wysłane przez samych użytkowników;

dane osobowe będą przetwarzane również w sposób automatyczny przez Szymkowiak Sp. z o. o., ul. Wolińska 19, 64-100 Leszno.

Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Jednakże, w razie nie przekazania danych, nie będzie można świadczyć wybranej usługi.

Wszelką korespondencję lub wnioski dostępu do danych można wysyłać zwykłą pocztą na poniższy adres: Szymkowiak Sp. z o. o., ul. Wolińska 19, 64-100 Leszno, e-mail: info@szymkowiak.pl

W przypadku, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na takie użytkowanie jego danych, ma on prawo w każdym momencie do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych, za pomocą maila wysłanego na adres: info@szymkowiak.pl, jak również skorzystać z prawa dostępu, rektyfikowania, aktualizowania i usuwania.